Thola Intengo Nokwesekwa

Izinhlekelele Ezingokwemvelo—Ingabe UNkulunkulu

Iphephandaba laseNingizimu Afrika i-Natal Witness liyaphawula "Indlala ayiphathelene nokuntuleka kokudla iphathelene nokungabikho kwendlela yokuthola ukudla Ngamanye amazwi iphathelene nobumpofu " Kungashiwo okufanayo ngomonakalo omkhulu obangelwa ezinye izinhlekelele Ukuhlola kuye kwabonisa ukuthi izizwe ezimpofu kakhudlwana zibhekana namazinga aphakeme

IWantToZulu

Lawa mamitha ahlolwa ngokwamazinga futhi ahlangabezana nemibandela ye-Electro-technical Commission (i-IEC) neHhovisi Lamazinga LaseNingizimu Afrika (i-SABS) Amamitha amasha avumela abathengi ukubuka ukusebenzisa kwabo ugesi futhi azobasiza ekuphatheni indlela abasebenzisa ngayo ugesi ngokuhamba kwesikhathi Lawa mamitha athumela ukufundwa

IWantToZulu

Lawa mamitha ahlolwa ngokwamazinga futhi ahlangabezana nemibandela ye-Electro-technical Commission (i-IEC) neHhovisi Lamazinga LaseNingizimu Afrika (i-SABS) Amamitha amasha avumela abathengi ukubuka ukusebenzisa kwabo ugesi futhi azobasiza ekuphatheni indlela abasebenzisa ngayo ugesi ngokuhamba kwesikhathi Lawa mamitha athumela ukufundwa

IMITHETHO NEMITHETHO YOKUSEBENZA NGOKUSEBENZISWA

2 2 11 I-ICASA'' - igunya lokuxhumana elizimele laseNingizimu Afrika elisungulwe ngokwemibandela ye- Independent Communications Authority Act 13 of 2000 njengokuchibiyelwa kwayo 2 2 12 Inombolo Yocingo - isiteshi esithintekayo sezinsizakalo ezihlanganisiwe zedijithali ( MSISDN ) inombolo ehambisana ne-SIM yalowo obhalisile 2 2 13

ISABELO SEBHAJETHI 39 UMNYANGO WEZOKUTHUTHUKISWA

laseNingizimu Afrika kalehlukile kwamanye amazwe emhlabeni kepha ezweni lakithi ukuphucwa komhlaba kwakuyingxenye yejoka lengcindezelo nokubandlululwa okwaqhatha abohlanga ukuthi babhekane ngeziqu zamehlo Lokhu kuthathwa komhlaba kwadala ukuthi abampisholo baphenduke ondingasithebeni kwelakubo lenkaba okuyikhona okwabhebhethekisa ukungalingani ukucwasana

IMITHETHO NEMITHETHO YOKUSEBENZA NGOKUSEBENZISWA

2 2 11 I-ICASA'' - igunya lokuxhumana elizimele laseNingizimu Afrika elisungulwe ngokwemibandela ye- Independent Communications Authority Act 13 of 2000 njengokuchibiyelwa kwayo 2 2 12 Inombolo Yocingo - isiteshi esithintekayo sezinsizakalo ezihlanganisiwe zedijithali ( MSISDN ) inombolo ehambisana ne-SIM yalowo obhalisile 2 2 13

Keep It Constitutional

(2) IBhange Lesizwe LaseNingizimu Afrika ekufezeni inhloso yalo ebalulekile kufanele lenze imisebenzi yalo ngokuzimela nangaphandle kokwesaba ukukhetha noma ukujivaza kodwa kufanele kube nokubonisana njalo phakathi kweBhange nelungu leKhabhinethi elibheke ezezimali zikazwelonke Amandla nemisebenzi

Izinkampani Zomshwalense Wemoto Zicaphuna

Umshuwalense wemoto uyinto ebaluleke kakhulu kubo bonke abanikazi bemoto kungakhathaliseki ukuthi bangaphi Wonke amagesi kahulumeni anezidingo zawo siqu Kunezinye izidingo ezidingekayo abashayeli ukuze bakwazi ukuthenga umshwalense futhi bakwazi ukushayela ngaphandle kokungena enkingeni Futhi umshuwalense wemoto ungase ube yinto ebiza kakhulu futhi eyinkimbinkimbi

ISAHLUKO 13

223 IBhange Lesizwe LaseNingizimu Afrika liyibhange elikhulu laseRiphabhuliki futhi lilawulwa ngokoMthetho Wephalamende Inhloso ebalulekile 224 (1) Inhloso ebalulekile yeBhange Lesizwe LaseNingizimu Afrika ukuvikela intengo yemali ukuze kuqinisekiswe ukukhula komnotho okungantengantengi nokuqhubekayo eRiphabhuliki

1 4 2 Ukuthi ngokwesigaba 40(2)(b)(i) seNqubomgomo Yokuthengwa Kwempahla ifundwa noMthethonqubo 7 weMithethonqubo Yokudluliselwa Kwempahla kaMasipala iSiza 773 kwa-U eMlazi Isigaba Sokubhaliswa ngu-FT esiFundazweni saKwaZulu-Natal ububanzi baso obungu-4763m njengoba kuvela kuMdwebo onguNombolo SJ 4585/10 no SG 548/1998 ukuthi kudayiselwe

ISAHLUKO 13

223 IBhange Lesizwe LaseNingizimu Afrika liyibhange elikhulu laseRiphabhuliki futhi lilawulwa ngokoMthetho Wephalamende Inhloso ebalulekile 224 (1) Inhloso ebalulekile yeBhange Lesizwe LaseNingizimu Afrika ukuvikela intengo yemali ukuze kuqinisekiswe ukukhula komnotho okungantengantengi nokuqhubekayo eRiphabhuliki

Public Admin Man Scope Pages 1

PUB1501/MO001/4/2017 CONCEPT DEFINITIONisiZulu Umnotho Isimo sezwe sezomnotho esenziwa umkhiqizo ukuthunyelwa ukuthengiswa nokusetshenziswa kwempahla nezinsizakalo indlela izwe elizenzela ngayo imali noma elingenisa ngayo imali uhlelo olusetshenziswayo lokulawula izindaba zezimali njengesibonelo umnotho ogxile kwezomnotho isifundo sesayensi yezokukhiqiza

Izinhlekelele Ezingokwemvelo—Ingabe UNkulunkulu

Iphephandaba laseNingizimu Afrika i-Natal Witness liyaphawula "Indlala ayiphathelene nokuntuleka kokudla iphathelene nokungabikho kwendlela yokuthola ukudla Ngamanye amazwi iphathelene nobumpofu " Kungashiwo okufanayo ngomonakalo omkhulu obangelwa ezinye izinhlekelele Ukuhlola kuye kwabonisa ukuthi izizwe ezimpofu kakhudlwana zibhekana namazinga aphakeme

Uqeqesho lweNkampani ye

Ukwenza izinto nkampani okanye iinkampani kunye nokuqala amashishini kwilizwe elihlukileyo kulowo uhlala kulo lilandela inkqubo efana nokudala iinkampani zoshishino kwilizwe lakho Ngokuqhelekileyo imimiselo esemthethweni efanayo isebenza ekufakweni kwamanqaku eenkampani zangaphandle Ihambelana nenkampani yokufakela ngaphakathi kunye nokungafani

Inkonzo YaseBethel—Kudingeka Izisebenzi Zokuzithandela

Inkonzo YaseBethel—Kudingeka Izisebenzi Zokuzithandela Ezengeziwe 1 Kuyasijabulisa kakhulu ukubona umsebenzi omkhulu uJehova awenzayo kulezizinsuku zokugcina IHubo 110 3 libonisa ukuthi phakathi nalesisikhathi imfanelo evelele yabantu bakaNkulunkulu iyoba ukuzimisela kwabo ukuba nengxenye yenkuthalo enkonzweni yoMbuso Emhlabeni wonke abantu bakaJehova bayazikhandla

Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili

INepal iyipharadesi labo bonke abahamba ngezinyawo nangemuva Amathafa omoya omhlaba izintaba ezithinta amafu namahlathi e-Rhododendron enza le ndawo ibe mnandi laphakade Leli lizwe ligcwele izimangaliso zemvelo nezezintombi nto Le ndawo yehlukene ngamasiko namasiko icishe ifane nokuhlangana kwezizwe zamaHindu zamaBuddha nezaseTibet

Indigo crystal izinkanyezi izingane

ENingizimu Afrika lapho evakashela khona abangane bakhe beDolphin njalo Eminyakeni eyi-12 uCelia wasebenza njenge-University Academic ngaphambi kokuqala umsebenzi wokuPhilisa nokuTherapy Eminyakeni eyishumi eyedlule uye wasiza abaningi thola uhambo lwabo lokuphulukisa ekupheleleni nasekuthuleni kwangaphakathi Ubuye futhi umlobi we-A Guide for the Complementary Therapi eNingizimu Afrika

ISABELO SEBHAJETHI 39 UMNYANGO WEZOKUTHUTHUKISWA

laseNingizimu Afrika kalehlukile kwamanye amazwe emhlabeni kepha ezweni lakithi ukuphucwa komhlaba kwakuyingxenye yejoka lengcindezelo nokubandlululwa okwaqhatha abohlanga ukuthi babhekane ngeziqu zamehlo Lokhu kuthathwa komhlaba kwadala ukuthi abampisholo baphenduke ondingasithebeni kwelakubo lenkaba okuyikhona okwabhebhethekisa ukungalingani ukucwasana

Keep It Constitutional

(2) IBhange Lesizwe LaseNingizimu Afrika ekufezeni inhloso yalo ebalulekile kufanele lenze imisebenzi yalo ngokuzimela nangaphandle kokwesaba ukukhetha noma ukujivaza kodwa kufanele kube nokubonisana njalo phakathi kweBhange nelungu leKhabhinethi elibheke ezezimali zikazwelonke Amandla nemisebenzi

Uqeqesho lweNkampani ye

Ukwenza izinto nkampani okanye iinkampani kunye nokuqala amashishini kwilizwe elihlukileyo kulowo uhlala kulo lilandela inkqubo efana nokudala iinkampani zoshishino kwilizwe lakho Ngokuqhelekileyo imimiselo esemthethweni efanayo isebenza ekufakweni kwamanqaku eenkampani zangaphandle Ihambelana nenkampani yokufakela ngaphakathi kunye nokungafani

Inkonzo YaseBethel—Kudingeka Izisebenzi Zokuzithandela

Inkonzo YaseBethel—Kudingeka Izisebenzi Zokuzithandela Ezengeziwe 1 Kuyasijabulisa kakhulu ukubona umsebenzi omkhulu uJehova awenzayo kulezizinsuku zokugcina IHubo 110 3 libonisa ukuthi phakathi nalesisikhathi imfanelo evelele yabantu bakaNkulunkulu iyoba ukuzimisela kwabo ukuba nengxenye yenkuthalo enkonzweni yoMbuso Emhlabeni wonke abantu bakaJehova bayazikhandla

Zulu 8 blad

fontein bevele kulo lonke izwe laseNingizimu Afrika bezochitha usuku olumnandi ndawonye bemukela ukukhula inqubekelaphambili nokuse- benza kanzima futhi bezogubha impumelelo yabo BekuwuSUKU LOMGUBHO wethimba leGrain SA kanye namalungu ohlelo lweGrain SA eThuthukisa amaFama – nosuku lokukhumbula umsuka we-nqubekelaphambili ngenxa yokusebenza kanzima kwamadoda