Thola Intengo Nokwesekwa

yabalimi abasakhulayo FUNDA NGAPHAKATHI

abasakhulayo funda ngaphakathi 4 6 incwadi yegrain sa yabalimi abasakhulayo 6 4 okwezokulima okongayo (ca) kuyinto ensha kubaningi abalimi lapha eningizimu afrika fun-da kulo mbhalo ukuthi abakhiqizi abasakhulayo bathini ngalokhu futhi bacabanga kufanele abalimi bahambe ngayiphi indlela ukulandela le ndlela ensha yokukhiqiza ukudla

Isitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wangomhla

2016-09-02Umbutho Wamaphoyisa aseNingizimu Afrika (i-SAPS) uzosingatha Usuku Lesikhumbuzo Sikazwelonke laminyaka yonke mhla zi-4 Mandulo 2016 ukukhumbula wonke amalungu e-SAPS alahlekelwa yizimpilo zawo phakathi komhla lu-1 Mbasa 2015 kuya mhla zingama-31 Ndasa 2016 ngenkathi enza imisebenzi yawo ngokuphokophelela ukuqinisekisa ukuphepha kanye nokuvikeleka eNingizimu Afrika

PressReader

Njengoba sibheka imboni yobisi namuhla ngokombiko wonyaka wezi-2017 owakhishwa nguMnyango Wezolimo walapha eNingizimu Afrika ukukhiqizwa kobisi kuleli lizwe kungama-0 05% uma kuqhathaniswa nabakhiqizi bomhlaba Akufanele sizibukele phansi ngoba ngokwezilinganiso zemikhiqizo embonini yezolimo ingeyesithupha ngobukhulu Amazwe aqavile embonini yobisi yizwekazi i-Asia yi

PressReader

I-AGOA yethulwe ngo-2000 kusaphethe uMnu Bill Clinton e-USA abahwebi baseNingizimu Afrika - ikakhulukazi abakhiqizi bezimoto - badle kahle iminyaka eminingi ngenxa yayo Ilinganiselwa ku-6 700 imikhiqizo yaseNingizimu Afrika engayikhokhi le ntela uma ithunyelwa e-USA UNks Hartzenberg uthi "Nokho lesi sinyathelo se-USA senza kubukeke sengathi i-AGOA ngeke ivuselelwe ngo-2025

Breedekloof

Umazila wewayini iBreedekloof ingumzila omncane kanayo yonke la eNingizimu Afrika Lomzila wasungulwa ngonyaka ka 2002 yayinabadidiyelie bewayini abangu 22 Lomzila ugijima kusukela eGouda kuya eMontagu (empumalanga kuya entshonalanga) uphinde usuke eMcGregor kuya eTankwa-Karoo National Park (enyakatho kuya eningizimu)

8 Blad zulu

abakhiqizi baseNingizimu Afrika babhadala cishe u-$10/ton ngaphezulu yama-input isi-bonelo Intengo ephezulu kamanyolo okuyinto ubeka abalimi bakuleli emuva uma kuncintiswa-na nezimakethe zamazwe Nakuba sinema-kethe ekhululekile akuhlali kulungile njalo ngakho ke yilapho kuba khona isidingo so-bizo lokungenelela Umkhiqizo kabhontshisi isoya usube wushintsho lomdlalo nokuba khona kwethuba

Pula Imvula Februarie Zulu 2015

ommbila lapha eNingizimu Afrika abephe-zulu kakhulu ngenxa yokuthengwa emazweni afana neMexico iZimbabwe iTaiwan kanye neJapan Ummbila odayiselwe iZimbabwe ungamathani ayi-240 000 Kubalulekile ukwazi ukuthi izimo zezulu bekuphekwe ukuthi yisona esizosho amanani ommbila kepha isidingo sabathengi yisona esaba nomthelela omkhulu emananini ommbila Kepha kuthe

No 27318

GOVERNMENT GAZETTE 24 FEBRUARY 2005 No 27318 3 UKUPHATHWA KWEZEMVELO KAZWELONKE UMTHETHO WEZINGA LOMOYA 2004 (English text signed by the President ) (Assented to 19 February 2004 ) UMTHETHO Act No 39 2004 Ukubuyekeza umthetho olawula iqophelo lomoya ngenhloso yokuvikela yoku vuselela nokwenza ngcono iqophelo lomoya eNingizimu Afrika

Breedekloof

Imvula yonyaka yeseValley ebusika ibalelwa 700mm lokhu kwenza lendawo ibeyenye yezindawo ezinetha kakhulu eNingizimu Afrika lomkhosi uhlelwa abakhiqizi bewayini nehhovisi lezokuvasha elise Rawsonville Bonke abadidiyeli bewayini ababamba iqhaza kulomncimbi (14 ngonyaka ka 2016) bavulela izivakashi izintolo zabo Lomcimbi wendlalekile kuvunyelwa abavakashi ukuthi bathenge

Bagadle ngezingaziwa kowezimoto

2015-03-06Okuphawulekile kulo mbukiso ukuthi izinkampani eziningi zezimoto zigadla ngama Concept cars okuwuhlobo lwezimoto abakhiqizi abasuke besezwa ngazo amanzi ngobhoko Ezinye zalezi zimoto zizobonakala eNingizimu Afrika ngo-Okthoba embukisweni wezimoto oba njalo emuva kweminyaka emibili iJohannesburg International Motor Show (JIMS) oba eNasrec

Breedekloof

Imvula yonyaka yeseValley ebusika ibalelwa 700mm lokhu kwenza lendawo ibeyenye yezindawo ezinetha kakhulu eNingizimu Afrika lomkhosi uhlelwa abakhiqizi bewayini nehhovisi lezokuvasha elise Rawsonville Bonke abadidiyeli bewayini ababamba iqhaza kulomncimbi (14 ngonyaka ka 2016) bavulela izivakashi izintolo zabo Lomcimbi wendlalekile kuvunyelwa abavakashi ukuthi bathenge

IBHUKWANA LOLWAZI LESIGULI UKWALIWA YISIKHUTHA

Lesi yisona sikhutha esaziwa kakhulu ngokufusa izifo eNingizimu Afrika IBHUKWANA LOLWAZI LESIGULI UKWALIWA YISIKHUTHA I-Penicillium Notatum Ukudla okonakele (isinkwa esonakele ushizi amasiriyeli kanye nezithelo) Imivini kanye nezindawo zamawayini Sisetshenziswa ekukhiqizeni ushizi oluhlaza okwesibhakabhaka Iba niningi ebusika nasentwasahlobo Isimo i-Aspergillus

Bagadle ngezingaziwa kowezimoto

2015-03-06Okuphawulekile kulo mbukiso ukuthi izinkampani eziningi zezimoto zigadla ngama Concept cars okuwuhlobo lwezimoto abakhiqizi abasuke besezwa ngazo amanzi ngobhoko Ezinye zalezi zimoto zizobonakala eNingizimu Afrika ngo-Okthoba embukisweni wezimoto oba njalo emuva kweminyaka emibili iJohannesburg International Motor Show (JIMS) oba eNasrec

yabalimi abasakhulayo FUNDA NGAPHAKATHI

abasakhulayo funda ngaphakathi 4 6 incwadi yegrain sa yabalimi abasakhulayo 6 4 okwezokulima okongayo (ca) kuyinto ensha kubaningi abalimi lapha eningizimu afrika fun-da kulo mbhalo ukuthi abakhiqizi abasakhulayo bathini ngalokhu futhi bacabanga kufanele abalimi bahambe ngayiphi indlela ukulandela le ndlela ensha yokukhiqiza ukudla

PressReader

Kubikwa ukuthi uMenzi Ngubane ongomunye wabalingisi abahlonishwayo eNingizimu Afrika noJessica Nkosi abebedlala kwiSibaya esidlala kuMzansi Magic kusukela ngo-20h30 ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu bayoshubisa izinto kwiThe Queen edlala esiteshini esifanayo ngezinsuku ezifanayo ngo-21h00 Kuvela lezi zindaba nje akukapheli sikhathi esingakanani kubikwe ukuthi abeThe Queen

PressReader

Lo mcimbi ubuhanjelwe yizicukuthwane ezahlukene okubalwa abakhiqizi bemidlalo kamabonakude abamafilimu osaziwayo noNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko eNingizimu Afrika uMnu Nathi Mthethwa Uhlelo beluphethwe ngabasakazi beMetro FM uPearl Modiadie noThomas Msengana Nalu uhlu lwabanye abahlomulile kulo mcimbi Uzalo Kgomotso Christopher - Scandal! Jamie Bartlett -

yabalimi abasakhulayo FUNDA NGAPHAKATHI

abasakhulayo funda ngaphakathi 4 6 incwadi yegrain sa yabalimi abasakhulayo 6 4 okwezokulima okongayo (ca) kuyinto ensha kubaningi abalimi lapha eningizimu afrika fun-da kulo mbhalo ukuthi abakhiqizi abasakhulayo bathini ngalokhu futhi bacabanga kufanele abalimi bahambe ngayiphi indlela ukulandela le ndlela ensha yokukhiqiza ukudla

PressReader

Lo mcimbi ubuhanjelwe yizicukuthwane ezahlukene okubalwa abakhiqizi bemidlalo kamabonakude abamafilimu osaziwayo noNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko eNingizimu Afrika uMnu Nathi Mthethwa Uhlelo beluphethwe ngabasakazi beMetro FM uPearl Modiadie noThomas Msengana Nalu uhlu lwabanye abahlomulile kulo mcimbi Uzalo Kgomotso Christopher - Scandal! Jamie Bartlett -

PressReader

Inhlangano yalapha eNingizimu Afrika i-Automobile Association (AA) ayikakufaki ohlwini lwezinto eziyimpoqo ukuba labo abakhiqiza izimoto zalapha eNingizimu Afrika bazifake lezi zikhwama ezimotweni Uma uthenga imoto kuleli zwe uyakwazi ukukhetha phakathi kwemoto enezikhwanyana naleyo engenazo bese kushiyana imali ozoyikhokha