Thola Intengo Nokwesekwa

Zulu

Onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo ngimuphe itshe elimhlophe nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu ngolamukelayo kuphela 18 "Nakuyo ingelosi yebandla laseThiyathira loba ukuthi "Nakhu ekushoyo iNdodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalangabi omlilo nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo ithi 19 Ngiyayazi imisebenzi yakho nothando nokukholwa

Izithakazelo Zakwa August 2016

Lomuzi wakhiwe eduze netshe ayahlala kulo uma kuqulwa amacala esizwe noma ehlola imfuya yakhe Ngaphambi kokuthi akhothame uMangethe ubize wonke amadodana akhe wathi awagibele etsheni lakhe kodwa ehluleka amaningi kwaba nguNtshosho owakwazi ukugibela lokhu okwenza ukuthi uMangethe ambeke njengalowo ozothatha ubukhosi ngemuva kwakhe Itshe ayekhonze ukuhlala kulo libizwa

Indabuko Yakho

Lomuzi wakhiwe eduze netshe ayahlala kulo uma kuqulwa amacala esizwe noma ehlola imfuya yakhe Ngaphambi kokuthi akhothame uMangethe ubize wonke amadodana akhe wathi awagibele etsheni lakhe kodwa ehluleka amaningi kwaba nguNtshosho owakwazi ukugibela lokhu okwenza ukuthi uMangethe ambeke njengalowo ozothatha ubukhosi ngemuva kwakhe Itshe ayekhonze ukuhlala kulo libizwa

Abakwa

Abaphekwa netshe laze lavuthwa itshe basala begongobele Nina boNtshiza Odlela Omhanga wamila kumuntu baze bamsika ngesiHebhe Osigwayi sikaMcuba Omatshelw"azitshele Ondlebekaz izwa ezinye ziyezwa Omathumbanduna bangathumba insikazi kobe konakele Nina besiKlwayiklwayi Esaklwayizela izinkomo zamanye amadoda

Abakwa

Abaphekwa netshe laze lavuthwa itshe basala begongobele Nina boNtshiza Odlela Omhanga wamila kumuntu baze bamsika ngesiHebhe Osigwayi sikaMcuba Omatshelw"azitshele Ondlebekaz izwa ezinye ziyezwa Omathumbanduna bangathumba insikazi kobe konakele Nina besiKlwayiklwayi Esaklwayizela izinkomo zamanye amadoda

Indabuko Yakho Zwane

Lomuzi wakhiwe eduze netshe ayahlala kulo uma kuqulwa amacala esizwe noma ehlola imfuya yakhe Ngaphambi kokuthi akhothame uMangethe ubize wonke amadodana akhe wathi awagibele etsheni lakhe kodwa ehluleka amaningi kwaba nguNtshosho owakwazi ukugibela lokhu okwenza ukuthi uMangethe ambeke njengalowo ozothatha ubukhosi ngemuva kwakhe Itshe ayekhonze ukuhlala kulo libizwa

Indabuko Yakho

Lomuzi wakhiwe eduze netshe ayahlala kulo uma kuqulwa amacala esizwe noma ehlola imfuya yakhe Ngaphambi kokuthi akhothame uMangethe ubize wonke amadodana akhe wathi awagibele etsheni lakhe kodwa ehluleka amaningi kwaba nguNtshosho owakwazi ukugibela lokhu okwenza ukuthi uMangethe ambeke njengalowo ozothatha ubukhosi ngemuva kwakhe Itshe ayekhonze ukuhlala kulo libizwa

Stone in Zulu translation English

zu Walahla itshe wagijima wabuyela emuva ngebhuloho lesiqu somuthi wedlula uNogwaja noMpungushe waze wafika ngaphansi komuthi okwakulele kuwo uSikhova en Once while Beryl and I were visiting the residents of a large housing estate a group of children began shouting insults and throwing stones at us

Ukulumbana konkamisa 2

Ukulumbana konkamisa kwenzeka ngaphansi kwalezi zimo • Uma kusetshenziswa isakhi sesihlanganiso /na/ na+abantu = nabantu na+itshe = netshe na+umuntu = nomuntu • Uma sisebenzisa izakhi zokuqhathanisa njenga+amasi = njengamasi okwa+izwe = okwezwe nganga+uThemba = ngangoThemba kuna+inja = kunenja • Uma sakha isivumelwano sesiphawulo kanye nongumnini

Indabuko Yakho

Lomuzi wakhiwe eduze netshe ayahlala kulo uma kuqulwa amacala esizwe noma ehlola imfuya yakhe Ngaphambi kokuthi akhothame uMangethe ubize wonke amadodana akhe wathi awagibele etsheni lakhe kodwa ehluleka amaningi kwaba nguNtshosho owakwazi ukugibela lokhu okwenza ukuthi uMangethe ambeke njengalowo ozothatha ubukhosi ngemuva kwakhe Itshe ayekhonze ukuhlala kulo libizwa

I

Ngokuya ngesitayela sokudalwa komhlaba kanye nesakhiwo sokuhlala esizeni ungakhetha inketho efanelekile ye-gazebo Isitayela seklasikhi ukulinganisa ukulingana ukwakheka okungama-4- noma ama-6 imigqa yejometri ejwayelekile Uphahla ikakhulukazi luyi-2- i-4- noma i-6-pitched tiles Ukwakheka okulawulwa kubukeka kuhambelana Isitayela saseMpumalanga ukugxila okuphakathi

ZULU

Zulu of South Africa 1 Petru 1 Petru 1 1 UPetru umphostoli kaJesu Kristu kwabayizihambi abahlakazekile ePontu naseGalathiya naseKhaphadosiya nase-Asiya naseBithiniya 2 bekhethiwe ngokwaziphambili kukaNkulunkulu uYise ngokungcwelisa kukaMoya kukho ukulalela nokufafazwa ngegazi likaJesu Kristu Makwandiswe kinina umusa nokuthula 3 Makabongwe uNkulunkulu uYise

Ukulumbana konkamisa 2

Ukulumbana konkamisa kwenzeka ngaphansi kwalezi zimo • Uma kusetshenziswa isakhi sesihlanganiso /na/ na+abantu = nabantu na+itshe = netshe na+umuntu = nomuntu • Uma sisebenzisa izakhi zokuqhathanisa njenga+amasi = njengamasi okwa+izwe = okwezwe nganga+uThemba = ngangoThemba kuna+inja = kunenja • Uma sakha isivumelwano sesiphawulo kanye nongumnini

Abakwa

Abaphekwa netshe laze lavuthwa itshe basala begongobele Nina boNtshiza Odlela Omhanga wamila kumuntu baze bamsika ngesiHebhe Osigwayi sikaMcuba Omatshelw"azitshele Ondlebekaz izwa ezinye ziyezwa Omathumbanduna bangathumba insikazi kobe konakele Nina besiKlwayiklwayi Esaklwayizela izinkomo zamanye amadoda

I

Ngokuya ngesitayela sokudalwa komhlaba kanye nesakhiwo sokuhlala esizeni ungakhetha inketho efanelekile ye-gazebo Isitayela seklasikhi ukulinganisa ukulingana ukwakheka okungama-4- noma ama-6 imigqa yejometri ejwayelekile Uphahla ikakhulukazi luyi-2- i-4- noma i-6-pitched tiles Ukwakheka okulawulwa kubukeka kuhambelana Isitayela saseMpumalanga ukugxila okuphakathi

Msunduzi Libraries – iAfrika

Luswazi Phakathi Nonkosi Didiza Mthobane Lwandle Wena kaDuma kaMthombeni Lwandle kaluwelwa luwelwa izinkonjane ziphapha phezulu Magongolozi aphekwa netshe kwavuthw' itshe kuqala Asala egongolozile (egongobele) Wena kadidiz' ulwandle luze luvume Wena kankukh' idlele Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries which offers a free public library service at