Thola Intengo Nokwesekwa

Wordplanet Isaya IBhayibheli

7 Isihlabathi esibengezelayo siyakuba yichibi isigagadu sibe yimithombo yamanzi ekhaya lamakhanka lapho ayebuthisa khona kuyakuba khona igceke lomhlanga nekhwani 8 Kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa iNdlela Yobungcwele ongcolileyo akayikuhamba ngayo kepha iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beyiziwula abayikuduka kuyo

2nd Encwadi YamaKhosi – 2fish

Wenza okubi emehlweni kaJehova kodwa hhayi njengoba uyise nonina benza Wawasusa emifanekisweni kaBali okuyinto uyise ayeyenzile 3 3 Nokho ngempela akazange abanamathela ezonweni zikaJerobowamu indodana kaNebati owabangela amaSirayeli akazange bahoxe lezi 3 4 Manje uMesha inkosi yakwaMowabi ephakanyiswe nezimvu eziningi Futhi akalethanga phezu

Wordplanet Isaya IBhayibheli

7 Isihlabathi esibengezelayo siyakuba yichibi isigagadu sibe yimithombo yamanzi ekhaya lamakhanka lapho ayebuthisa khona kuyakuba khona igceke lomhlanga nekhwani 8 Kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa iNdlela Yobungcwele ongcolileyo akayikuhamba ngayo kepha iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beyiziwula abayikuduka kuyo

Diamond Dash Match 3 Award

Play khulula puzzle imidlalo wedwa noma ukunqoba imiklomelo ngenkathi wenza abangane abasha eqenjini impi tournaments! Diamond Dash asisifushane neze of kampompi 3 amabhlogo Zithokozise imithwalo Izilimi izindlela kuqinisa amazing nokuningi! Khuphuka kuleveli uphinde ukukhuphuka amashadi kule imiklomelo umdlalo umlutha ezintathu umdlalo Woza ukuthola ukuthi kungani abadlali

Wordplanet Jeremiya IBhayibheli

8 UBaruki indodana kaNeriya wenza njengakho konke uJeremiya umprofethi amyala ngakho efunda encwadini amazwi kaJehova endlini kaJehova 9 Kwathi ngomnyaka wesihlanu kaJehoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda ngenyanga yesishiyagalolunye bonke abantu baseJerusalema nabo bonke abantu ababevela emizini yakwaJuda beza eJerusalema bamemezela ukuzila ukudla phambi

Wordplanet Jeremiya IBhayibheli

8 UBaruki indodana kaNeriya wenza njengakho konke uJeremiya umprofethi amyala ngakho efunda encwadini amazwi kaJehova endlini kaJehova 9 Kwathi ngomnyaka wesihlanu kaJehoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda ngenyanga yesishiyagalolunye bonke abantu baseJerusalema nabo bonke abantu ababevela emizini yakwaJuda beza eJerusalema bamemezela ukuzila ukudla phambi

Amazwi Ka Kristu Wezinsuku Zokugcina ( Okukhethiwe)

Akekho oke wenza izinqumo ngaphambi Kwami wabambelela emsebenzini wakhe Akekho oke wangivumela ukuba ngihlale kuye Akekho oke wangenza igugu njengoba enza ngempilo yakhe Akekho oke wabona kwenzeka ngokwangempela sonke isiqu sobunkulunkulu Bami Akekho oke wazimisela ukuxhumana noNkulunkulu woqobo uqobo Lwakhe Lapho amanzi egwinya abantu bephelele

KUSHINARA NIBBANA BHUMI PAGODA

iinkosana ezininzi wayefuna ukutshata naye ngoko yena wenza courtesan karhulumente ukuthintela naziphi na iimbambano Kamva ebomini wafumana ithuba lokukhonza ukutya Buddha wagqiba ukulandela indlela WayengumBhuda ushiye isikhundla sakhe njenge courtesan

2nd Encwadi YamaKhosi – 2fish

Wenza okubi emehlweni kaJehova kodwa hhayi njengoba uyise nonina benza Wawasusa emifanekisweni kaBali okuyinto uyise ayeyenzile 3 3 Nokho ngempela akazange abanamathela ezonweni zikaJerobowamu indodana kaNebati owabangela amaSirayeli akazange bahoxe lezi 3 4 Manje uMesha inkosi yakwaMowabi ephakanyiswe nezimvu eziningi Futhi akalethanga phezu

UJeremiya — I

UJeremiya 1 Lawa ngamazwi kaJeremiya+ indodana kaHilikiya omunye wabapristi ababese-Anathoti+ ezweni lakwaBhenjamini + 2 okwafika kuye izwi likaJehova ezinsukwini zikaJosiya+ indodana ka-Amoni + inkosi yakwaJuda ngonyaka weshumi nantathu wokubusa kwakhe + 3 Laqhubeka lifika ezinsukwini zikaJehoyakimi+ indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kwaze kwaba sekupheleni konyaka weshumi

Amazwi Ka Kristu Wezinsuku Zokugcina ( Okukhethiwe)

Akekho oke wenza izinqumo ngaphambi Kwami wabambelela emsebenzini wakhe Akekho oke wangivumela ukuba ngihlale kuye Akekho oke wangenza igugu njengoba enza ngempilo yakhe Akekho oke wabona kwenzeka ngokwangempela sonke isiqu sobunkulunkulu Bami Akekho oke wazimisela ukuxhumana noNkulunkulu woqobo uqobo Lwakhe Lapho amanzi egwinya abantu bephelele

UJeremiya — I

UJeremiya 1 Lawa ngamazwi kaJeremiya+ indodana kaHilikiya omunye wabapristi ababese-Anathoti+ ezweni lakwaBhenjamini + 2 okwafika kuye izwi likaJehova ezinsukwini zikaJosiya+ indodana ka-Amoni + inkosi yakwaJuda ngonyaka weshumi nantathu wokubusa kwakhe + 3 Laqhubeka lifika ezinsukwini zikaJehoyakimi+ indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kwaze kwaba sekupheleni konyaka weshumi

Diamond Dash Match 3 Award

Play khulula puzzle imidlalo wedwa noma ukunqoba imiklomelo ngenkathi wenza abangane abasha eqenjini impi tournaments! Diamond Dash asisifushane neze of kampompi 3 amabhlogo Zithokozise imithwalo Izilimi izindlela kuqinisa amazing nokuningi! Khuphuka kuleveli uphinde ukukhuphuka amashadi kule imiklomelo umdlalo umlutha ezintathu umdlalo Woza ukuthola ukuthi kungani abadlali