Thola Intengo Nokwesekwa

public service/zulu

Njengoba sekushiwo izisebenzi zikaHulumeni zisiza bonke abantu nemiphakathi kungakhathaleki ukuthi bangobani eNingizimu Afrika Lelo nalelo lungu lomphakathi linelungelo lomthetho-sisekelo lokuthi liphathwe ngesithunzi Izisebenzi zikaHulumeni kuyadingeka ukuthi ziphathe wonke amalungu omphakathi ngokulinganayo ngobungani nangendlela esebenzayo bawenze azizwe ukuthi athola

Hlola iNairobi Kenya

Hlola iNairobi inhloko-dolobha yaseKenya nedolobha elikhulu kunazo zonke kuleli INairobi inabantu abangaphezu kwezigidi ezintathu kanye Itholakala eMfuleni iNairobi leli dolobha aligcini nje ngokuba idolobha elikhulu nelikhula ngokushesha eKenya kodwa lingenye yamakhulu amakhulu e-Afrika

Golden Laser 3D + Laser Intelligent Cutting Shining

Ezansi abahlinzeki isicelo okumelwe lubonakale njengoba ukuthuthukiswa ikusasa umoya vane amasu lokuthunga ukuza uzigcine futhi wenze oda Njengoba owaziwa yendwangu lezigqoko ensimini emhlabeni izinkampani laser izicelo Golden Laser ngemva zokugcina futhi begqoke futhi embukisweni umbono ukusika izinhlelo jeans laser lokuqopha izinhlelo laser efekethisiwe odonsa phambili isicelo

Ukukhetha okungcono Izinhlobonhlobo ongakhetha kuzo ngo

ezingu-18 eNingizimu Afrika nalabo abangaphansi kwawo (kodwa Izinzuzo zeGEMS ziyafinyeleleka Amalungu ayinhloko awahlawuliselwa ukuthi awasheshanga ukujoyina lapha ejoyina okokuqala ngqa uma esikhathini esidlule abengenayo imali yokukhokhela isikimu sokwelapha Kwezinye izikimu zokwelapha abantu abajoyina sebekhulakhulile bakhokhiswa kakhulu

Yiba Umnikeli Womdlungu

Abahlinzeki abangaziwa bahlala bekhethwa noma kunjalo ukugwema ubungozi bokushayisana kwesimo sengqondo ngenzalo kusuka emthonjeni okungewona owomzali ongaziwa Ukufihla imininingwane mayelana nokukhulelwa kwale nzalo kungahle kube yinkinga kamuva empilweni lapho kubhalwa phansi izinwe zofuzo ENingizimu Afrika umthetho uyenqabela ukudalulwa kobunikazi

215 1 Vuk'uzenzele

abahlinzeki ngezinsizakalo ngesikhathi enye yezindawo i-DPME eye yenza ucwaningo ngazo ngeminyango kazwelonke ka- hulumeni phakathi konyaka wezi-2013 nowezi-2014 Ucwaningo lubonise ukuthi kukhona okungcono okwenziwayo ngesili-nganiso senani lama-invoyisi akhokhelwayo zingakapheli izinsuku ezingama-30 efakiwe UNgqongqoshe ubuye wengeza ngokuthi iminyango

Golden Laser 3D + Laser Intelligent Cutting Shining

Ezansi abahlinzeki isicelo okumelwe lubonakale njengoba ukuthuthukiswa ikusasa umoya vane amasu lokuthunga ukuza uzigcine futhi wenze oda Njengoba owaziwa yendwangu lezigqoko ensimini emhlabeni izinkampani laser izicelo Golden Laser ngemva zokugcina futhi begqoke futhi embukisweni umbono ukusika izinhlelo jeans laser lokuqopha izinhlelo laser efekethisiwe odonsa phambili isicelo

UMBIKOWONYAKA OYA KUZAKHAMUZI

UMbiko Wonyaka Oya Kuzakhamuzi We-2011/2012 ii Ungoti wokuphathwa okuhle komphakathi ekuphatheni kwentando yeningi eNingizimu Afrika INtshisekelo Ukuqhubekisela phambili imigomo namagugu emiSebenzi Kahulumeni agcineke kumthethosisekelo ngokuphenya kwenziwe ucwaningo kuqashwe kuxhunywanwe kuphinde kubikwe ngokuphathwa komphakathi IKhomishane

Imanuwali yoMkhandlu Wocwaningo Lwezesayensi

ukuchuma emnothweni womphakathi eNingizimu Afrika Umsebenzi wenhlangano uneqhaza ekuthuthukisweni kwezimboni bese kwesekwa umbuso onamandla I-CSIR yasungulwa ngoMthetho wePhalamende ngonyaka we-1945 kanti isiphathimandla esiphezulu kuba uNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme ezeSayensi nezobuChwepheshe Inhlangano idlala indima esemqoka ekwesekeni imboni

UMBIKO NQUBO WESABELO ZIMALI WOMNYANGO WEZEMPILO (IVOTI

UMBIKO NQUBO WESABELO ZIMALI WOMNYANGO WEZEMPILO (IVOTI 7) OTHULWE MHLA ZINGAMA-25 KUNDASA ONYAKENI WEZI-2011 Somlomo Ndunankulu ohloniphekile– Dkt Zweli Mkhize Gubhela Sihlalo weKomidi ebhekela ezeMpilo KwaZulu-Natali – Nks Zanele Ludidi Malungu esiGungu esiPhezulu Malungu ahloniphekile esiShayamthetho Bantwana basendlunkulu Zimeya maKhansela

Ibala isisindo ezigulini ezigula kakhulu nge

Ukwazi isisindo sengane kubalulekile ngenkathi ulawula izimo eziphuthumayo zezingane ngoba izidakamizwa zokuvuselela i-dosing ngokuvamile zisekelwe kwisisindo Kodwa-ke ezimweni eziningi zokuphuma kwesibhedlela nezimo eziphuthumayo isisindo sezingane asaziwa eqenjini elisebenzayo futhi ngokuvamile akunakwenzeka ukukala iziguli ezinganeni

ISINGENISO

bosizo ngezimali eNingizimu Afrika kufanele babe namalayisensi eBhodi yaBanika ngosizo lwezimali Njengomhleli wezimali onelayisensi kunikeza isiqiniseko lowomuntu osebenzisana naye ukuthi wathola uqeqesho oluyilo kulomkhakha futhi unesipiliyoni nokukwazi ukumelana nezimfuno zabeFinancial Advisory and Intermediary Services Act No 37 of 2002 Abazoba amakilayenti kumele bathole futhi

Yiba Umnikeli Womdlungu

Abahlinzeki abangaziwa bahlala bekhethwa noma kunjalo ukugwema ubungozi bokushayisana kwesimo sengqondo ngenzalo kusuka emthonjeni okungewona owomzali ongaziwa Ukufihla imininingwane mayelana nokukhulelwa kwale nzalo kungahle kube yinkinga kamuva empilweni lapho kubhalwa phansi izinwe zofuzo ENingizimu Afrika umthetho uyenqabela ukudalulwa kobunikazi

IWantToZulu

Abayishayelayo bayosizwa nganoma yiluphi ulimi kulezo ezisemthethweni eNingizimu Afrika Amalungu omphakathi ayakhuthazwa ukuba abike izinsolo ukuze asize uMasipala ukwakha isiko elingenakho ukukhwabanisa nenkohlakalo kusikhungo Report Ukusebenzisa budedengu izidakamizwa IDolobha LaseTshwane liqinisa imizamo yalo yokulwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa kuyo yonke indawo

Ukunikezwa kwesidoda

Abahlinzeki abangaziwa bahlala bekhethwa noma kunjalo ukugwema ubungozi bokushayisana kwesimo sengqondo ngenzalo kusuka emthonjeni okungewona owomzali ongaziwa Ukufihla imininingwane mayelana nokukhulelwa kwale nzalo kungahle kube yinkinga kamuva empilweni lapho kubhalwa phansi izinwe zofuzo ENingizimu Afrika umthetho uyenqabela ukudalulwa kobunikazi

FishersNet

Iyisifundazwe esikhulukazi eNingizimu Afrika esinomhlaba ongama-30% esihlala ababa ngabadobi bokuqala abaqeqeshwa abahlinzeki bemisebenzi be-DAFF ngohlelo lwama-cooperatives oluhlongozwayo ePort Nolloth naseHondeklipbaai Le ntuthuko iwuphawu lendlela eseyihanjiwe kamuva nje emzabalazweni wabo wesikhathi eside ukuqinisekisa ukuthi izinzuzo abazithenjisiwe

IWantToZulu

Abayishayelayo bayosizwa nganoma yiluphi ulimi kulezo ezisemthethweni eNingizimu Afrika Amalungu omphakathi ayakhuthazwa ukuba abike izinsolo ukuze asize uMasipala ukwakha isiko elingenakho ukukhwabanisa nenkohlakalo kusikhungo Report Ukusebenzisa budedengu izidakamizwa IDolobha LaseTshwane liqinisa imizamo yalo yokulwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa kuyo yonke indawo

View Section APPROPRIATION BILL People's Assembly

Sihlalo weNdlu wesiShayamthetho sethu le eNingizimu Afrika koNgqongqoshe abakhona oSekela Ngqongqoshe ngiqala nje ngoNgqongqoshe womnyango lo wethu uSekela Ngqongqoshe uMafu usihlalo wekomidi lalana ePhalamende malungu ahloniphekile aleNdlu osihlalo kanye nalabo abaphathiswe iminyango eminingi yoMnyango lo