Thola Intengo Nokwesekwa

I

Ukuze kulungiswe lokhu ophathina baseNingizimu Afrika Isigungu esiPhenya ngezoLimo phecelezi (I neMthetho sivivinywa namaPholisi eafektha abakhiqizi bokusa nhlamvu kuzokwabelwana ngakho uma uphasiswa • Umkhakha woMnotho wezoLimo ibheke izinhlobo eziningi zama instrument asetshenziswayo kulo mkhakha anomthelela emno thweni wokusanhlamvu kusukela kukhomodithi

Inkulumo echaza isimo sezwe eyethulwa Ngumongameli u

Sikhuluma ngabantu baseNingizimu Afrika abangaba yizigidi eziyi-6 8 abasaziyo isimo sabo seSandulelangculazi bangaba izigidi ezi-5 abantu asebeqaliswe imishanguzo yokudambisa iSandulelangculazi kanye nabayizigidi ezi-4 2 abantu ngenxa yalokhu ubungako begciwane egazini labo abubonakali Lezi akuzona izibalo nje

No 27318

Ingxenye-B Abakhiqizi-sisiabalawulwayo 23 Abakhiqizi-sisi abalawulwayo 24 Amazinga amiselwe abakhiqizi-sisi abalawulwayo 25 lmiphumela yodalulo Act No 39 2004 Ingxenye-A Lokho okusetshenziswaukuphehla amandla okulawulwayo (fuel) 5 26 Lokho okusetshenziswa ukuphehla amandla okulawulwayo 27 Umsebenzi nokwenqatshelwa kwalokho kokuphehla

8 Blad zulu

wokuqala akayena omele abakhiqizi abasathuthuka usekela sihlalo wesibili azokhethwa kufanele amele abakhiqizi bokusanhlamvu abasathuthuka Oyedwa omele isifunda ngasinye ku- sukela ku-(1 kuya ku-31) bakhethelwa kuSigungu isikhathi esiyiminyaka emibili Amalungu eSigungu sezifunda akhethwa ngesikhathi seKhongolose yizithunywa zesifunda esifanele futhi akhethwa yibo ngebhalothi

I

Ukuze kulungiswe lokhu ophathina baseNingizimu Afrika Isigungu esiPhenya ngezoLimo phecelezi (I neMthetho sivivinywa namaPholisi eafektha abakhiqizi bokusa nhlamvu kuzokwabelwana ngakho uma uphasiswa • Umkhakha woMnotho wezoLimo ibheke izinhlobo eziningi zama instrument asetshenziswayo kulo mkhakha anomthelela emno thweni wokusanhlamvu kusukela kukhomodithi

PressReader

Kuvame ukuthi abakhiqizi baphakele izinkampani ezihlukene ukuze bangabi sengcupheni uma enye iwa Konke lokhu kwenzeka nje ziningi ezinye izingqinamba okufanele amalungu abhekane nazo Mhlawumbe akufanele imifelandawonye ibhekane nakho konke lokhu Kungasiza ukuthi kube nenkampani noma inhlangano ebhekene nokufika komkhiqizo ezimakethe ukuze imifelandawonye igxile ekukhiqizeni

No 27318

Ingxenye-B Abakhiqizi-sisiabalawulwayo 23 Abakhiqizi-sisi abalawulwayo 24 Amazinga amiselwe abakhiqizi-sisi abalawulwayo 25 lmiphumela yodalulo Act No 39 2004 Ingxenye-A Lokho okusetshenziswaukuphehla amandla okulawulwayo (fuel) 5 26 Lokho okusetshenziswa ukuphehla amandla okulawulwayo 27 Umsebenzi nokwenqatshelwa kwalokho kokuphehla

South African Companies 351

ABAKHIQIZI STEEL WORKS PRIMARY CO-OPERATIVE LIMITED Primary Co-Operative View details ABAKHIQIZI TRADING Close Corporation View details ABAKHISI (SA) Private Company View details ABAKHO TRADING COMPANY Private Company View details ABAKHOBABA TRADING ENTERPRISE Close Corporation View details ABAKHOLWAYO CONSTRUCTION Close

Umkhakha Wokuhlinzekela Izithuthi waseTurkey Unciphisa

Umkhakha Wokuhlinzekela Izithuthi waseTurkey Unciphisa Ukukhiqiza Ngenxa Yokuqhuma Kwegciwane Le-Coronary! | Usihlalo weTAYSAD u-Alper Kanca Amaphesenti angama-80 amalungu ethu azoncipha ukukhiqizwa ngesonto eledlule kule nyanga kanti amaphesenti angama-15 avale amabhizinisi abo

Isitatimende somhlangano weKhabhinethi wango mhla

Isitatimende somhlangano weKhabhinethi wango mhla lu-1 kuNdasa 2017 2 Mar 2017 1 Ukuqaliswa Kokusebenza Kwezinhlelo Zikahulumeni 1 1 IKhabhinethi iyazeseka izibophezelo ezenziwe kwiSabelomali Sikazwelonke sowezi-2017 zokuqhubekisela phambili ngenkuthalo uguquko lwezomnotho olunohlonze kanye nokukhulisa isibalo sabantu baseNingizimu Afrika ababandakanywa emnothweni

Uhlaka Lokusebenza Kwesikhathi Esimaphakathi

nezinsizakalo ezingama-75% kubakhiqizi baseNingizimu Afrika Izichibiyelo ezihlongozwayo zoMthetho Wezokuncintisana 1998 (uMthetho 89 we-1998) zihlose • ukuvimbela ukubekwa kwamanani entengo yinkampani eyodwa ezintweni ezinjengensimbi namakhemikhali angahluziwe akhiqizwa ngobuningi • ukwenza imikhiqizo yakuleli ikwazi ukuncintisana neminye

ISABELO SEBHAJETHI 39 UMNYANGO WEZOKUTHUTHUKISWA

ukuheha abakhiqizi abaningi kulo mkhakha wezolimo Kummongo wokubuyiswa komhlaba wabophezela uhulumeni "ukuthi uzoqhubekela phambili ukuza namasu anohlonze angasetshenziswa ukuphumelelisa lo msebenzi" kanti leli su lizobandakanya uhlelo lokudliwa kwempahla ngaphandle kwesinxephezelo njengokwezimiso nezinqumo zenkomfa-54 ye-African National Congress Kunkulumo-mpikiswano

Pula Imvula Februarie Zulu 2015

lapha eNingizimu Afrika kukhuphuke kakhulu eminyakeni elishumi edlulile kanti ne-Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) ithi lethrendi kubukeka ngathi isazoqhubeka njalo eminyakeni ezayo MADE POSSIBLE BY THE MAIZE TRUST Pula Imvula_Februarie_Zulu 2015dd 4 2015/01/22 03 21 30 PM

Ukudla Okunempilo Okunempilo Okunambitha Kungcono

Abakhiqizi bethula imikhiqizo ehlukahlukene enempilo njengama-snacks afakiwe Ukudla ngezidlakudla kukhule ezikhathini zamuva ikakhulukazi emazweni athuthukile futhi lo mkhuba uyaqhubeka nokuguquka emazweni asathuthuka Njengoba kunenkambiso ekhulayo yokudla ohambeni ukusetshenziswa okulula kwezidlakudla kwandise ngokwedlule ezikhathini zamuva Ukudla ukudla

Pula Imvula Februarie Zulu 2015

lapha eNingizimu Afrika kukhuphuke kakhulu eminyakeni elishumi edlulile kanti ne-Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) ithi lethrendi kubukeka ngathi isazoqhubeka njalo eminyakeni ezayo MADE POSSIBLE BY THE MAIZE TRUST Pula Imvula_Februarie_Zulu 2015dd 4 2015/01/22 03 21 30 PM

Isitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wangomhla

Lesi sivumelwano siwutshalomali olukhulukazi lwezezimoto e-Afrika eminyakeni engama-40 futhi siqinisekisa izwe njengendawo ehamba phambili yokutshalwa kwezimali yabakhiqizi bezezimoto emhlabeni wonke jikelele Lokhu kuvunyelwe ukwenzeka ngenxa yezinqubomgomo zaseNingizimu Afrika ezeseka imiklamo yotshalomali ikakhulukazi Uhlelo Lokukhiqizwa kanye Nokuthuthukiswa

Lukathayela Pipe Production Line China Abakhiqizi

Corrugated Pipe Production Line Manufacturers Factory Suppliers From China We will supply high-quality solutions and fantastic companies at aggressive charges Start benefiting from our comprehensive providers by contacting us today

I

Ukukhula kwemakethe yokuhlunga ye-RF kuthonywa kakhulu yizici ezithile eziqondene nomkhakha kubandakanya ukukhuphuka kwesidingo sezingcingo ze-satellite kanye nokwanda kokungena kwama-smartphones emhlabeni jikelele Ngokukhuphuka kokufakwa kwedijithali isimo se-semiconductor sishintshe kakhulu kuvimbela izindlela ezibalulekile zokukhula kwezihlungi ze-RF ukuthengiswa