Thola Intengo Nokwesekwa

Ziya ngokuqhubeka izinkinga zeBSA

2014-07-10Nakuba engekho ofuna ukuphumela obala ngalezi zincwadi kodwa kuthiwa seziqubule okukhulu ukukhathazeka ezinhlakeni ezahlukene zesibhakela eNingizimu Afrika Abanye balibeka ngembaba elokuthi lesi sinyathelo sikhomba ukwehluleka kukaNgqongqoshe wezeMidlalo uFikile Mbalula ofike kulesi sikhundla wathembisa izulu nomhlaba kodwa kuze kube yimanje usehluleke wancama

Ingoma Competition

ukuthuthukisa ukukhuthaza kanye nokulondoloza ubuciko obudlalwayo eNingizimu Afrika I-The Playhouse Company isebenza ngokulawulwa ngumthetho kubandakanya nalena elandelayo • UMthethosisekelo weRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika • UMthetho Wezokuphathwa Kwezimali zikaHulumeni we-1999 (uMthetho No 1 we-1999 njengalokhu wachitshiyelwa

ISINGENISO

ICLP YINHLANGANO yaseNingizimu Afrika ezimele esebenzisana nabantu namabandla nomhlaba Izimisele ukuthuthukisa izimpilo zabantu abathintekayo ngezemihlaba namabandla anemihlaba ibhekelela kakhulu abesifazane nabampofu Iyabhekelela futhi ukusetshenziswa kwemihlaba ngendlela eqhubekayo ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo Ngokubheka umlando

Phumlani's Zulu news

2011-03-09Izinkumbi zabesifazane zithuthanele e-Mtubatuba rugby club ukuzogubha usuku labantubesifazane neligunjwa minyaka yonke eningizimu Afrika Uhulumeni wesifundazwe saKwazulu-Natali ubambisene nomaspala uMkhanyakude uhlele lendumezulu yomgubho nobuyinxenye yokuhlonipha izinqalabutho ezalwela abalungelo abantu besifazane ngonyaka ka 1956 e-Union building

View Section Appropriation Bill People's Assembly

2013-05-29Sigaba 9 10 12 na 35 Semtsetfosisekelo walapha eNingizimu Afrika umtsetfo 108 wanga 1996 uvikela emalungelo alabo labasuke basevalelwe labo labaselindzele kutsi inkantolo iphotfule emacala abo Sihlalo Khongolose utawucinisekisa kutsi onkhe emalungelo aLomtsetfosisekelo welive ayagcinwa futsi ayanakekelwa Umtsetfo lokhona Emculwini

UMFUMFU • 2015

eNingizimu Afrika bese ulandelwa ngowesibeletho Umdlavuza webele yilapho umdlavuza ukhula usuka kuthishu yebele Izimpawu zomdlavuza webele Okuyilona phawu olwejwayelekile lomdlavuza webele kuba yigu-ludla elisha Iguludla elingebuhlungu eliqinile neligwegwile lijwayele ukuba nomdlavuza kepha imidlavuza yebele ingaba ngethambile futhi

View Section Appropriation Bill (Policy Debate) People

2010-05-18Minister die visbedryf in Suid-Afrika is tans besig om onder moeilike omstandighede gebuk te gaan Vissery verteenwoordig 'n relatief klein sektor binne die nasionale ekonomie van Suid-Afrika Die Wes-Kaap is die middelpunt van die industrie en is die dominante werkgewer in gebiede soos Saldanha St Helena-baai en Doringbaai (Translation of Afrikaans paragraphs follows )

PressReader

Lapha eNingizimu Afrika singabala amadolobha afana neGoli okuyiwona aziwa futhi adume ngomkhakha wengqayi kanye nomabonakude Emazweni afana ne-USA singabala amadolobha noma izindawo ezifana neHollywood eLos Angeles (LA) Amadolobha afana neLos Angeles asezakhele udumo emhlabeni wonke jikelele njengesizinda sengqayi Iningi losaziwayo elikulo mkhakha lifisa ukuzibona

PressReader

KULE minyaka edlule uhlelo lwezempilo olukhona njengamanje eNingizimu Afrika seluholele ekutheni kube nokungalingani endleleni olulawulwa ngayo Lolu hlelo lwakhelwe phezu kosizo lwezempilo nokwelashwa okunikezwa yizikhungo zempilo ezizimele ngokunjalo nakolunikezwa yizikhungo zezempilo zikahulumeni Bangu-84% abantu bakuleli abathola usizo lwezempilo nokwelashwa ezikhungweni

Ukubukeka Kwesimo Sezomnotho kwangoNyaka ka 2019

Ukukhula eNingizimu ne-Afrika kulindeleke ukuba kuhlale kuphakathi ngonyaka ka-2019 nangonyaka ka-2020 emva kokuba ngcono ngonyaka ka-2017 nangonyaka ka-2018 Ukukhula okunciphile eNyakatho ne-Afrika kubangelwe kakhulu ukuthuthuka okuntekenteke eNingizimu Afrika okube nomthelela emazweni angomakhelwane Izimo ezidala ukukhula komnotho ziya ngokuya zisimama kabusha

Sesitimela Izingxenye Factory Suppliers

utshalomali thusi yethu izingxenye isib amasondo isitimela namaphakathi amapuleti uphiwa kwesami Railways omhlaba Asikwazi cast futhi umshini ujantshi izingxenye njengoba ngamunye ukuphrinta yekhasimende futhi Ukucaciswa izingxenye zethu lithunyelwa Russia Brazil eNingizimu Afrika e-Australia kanye nabanye

View Section Appropriation Bill People's Assembly

2013-05-29Sigaba 9 10 12 na 35 Semtsetfosisekelo walapha eNingizimu Afrika umtsetfo 108 wanga 1996 uvikela emalungelo alabo labasuke basevalelwe labo labaselindzele kutsi inkantolo iphotfule emacala abo Sihlalo Khongolose utawucinisekisa kutsi onkhe emalungelo aLomtsetfosisekelo welive ayagcinwa futsi ayanakekelwa Umtsetfo lokhona Emculwini

Ukubukeka Kwesimo Sezomnotho kwangoNyaka ka 2019

Ukukhula eNingizimu ne-Afrika kulindeleke ukuba kuhlale kuphakathi ngonyaka ka-2019 nangonyaka ka-2020 emva kokuba ngcono ngonyaka ka-2017 nangonyaka ka-2018 Ukukhula okunciphile eNyakatho ne-Afrika kubangelwe kakhulu ukuthuthuka okuntekenteke eNingizimu Afrika okube nomthelela emazweni angomakhelwane Izimo ezidala ukukhula komnotho ziya ngokuya zisimama kabusha

INDIMA YOMSIZI WESIFUNDO SEBHAYIBHELI

izinsizakusebenza zakho 5 Empeleni kungcono kakhulu ukuba uhlele indlela yokuhlala ngendlela yokuthi abafundi bahlale kungathi indingiliza babhekane kunokuba sengathi kusegumbini lokufunda esikoleni lapho wonke umuntu ebheka phambili Kungcono ungabi nabantu abazohlala ngemuva kwamatafula Khumbula ukuthi indima yomsizi ukuba asize abafundi ukuba babambe iqhaza ngokuthi

le kwezolimo eNingizimu Afrika Leyo mali iyosiza ekuthengeni izinsizakusebenza uma sekuwe- nziwa umsebenzi wezandla thamisilanganews THOMI ABALIMI baKwaZu1u-Nata1 ba- phoqeleka ukusebenza noma sebe- yimidodovu yamakhehla nezaluka- zi ngenxa yokushoda kwabazonge- na ezikhundleni zabo Lokhu kuvele eProtea Hotel Edward eThekwini ngeledlule esigcawini

Ukuxhaswa Kwezindleko Zezokwelashwa Kwenzalo

"INingizimu Afrika inezindlela eziyinkimbinkimbi kakhulu zokuzala ezizala zemithi ezitholakala njengamanje futhi zitholakala kalula futhi okubaluleke kakhulu ngokushesha nabezempilo abaqeqeshiwe ku-helm Kodwa-ke lokhu kungenelwa "kusho uDkt Nicholas Clark uchwepheshe wezokwelapha wokubeletha eMedfem Fertility Clinic eBryanston eGauteng Njengoba amacebo

IBHUKU LOKUKHIQIZA IZIMBUZI ZESINTU

zezimbuzi ziyatholakala lana eNingizimu Afrika okubalwa kuzo ezaziwa ngokuthi ama Boer Sa-vana nama Kalahari Red Amagamaxi (esinxeleni) kanye nohlobo lwezimbuzi ezibomvu zenyama 12 Ibhuku okukhiqiza Izimbuzi Ingxenye yoku-1 Indlela Ejwayelekile Yokugcina Izimbuzi 3 Uhlobo lwezimbuzi zobisi zona zonke ziphuma kwamanye amazwe kubalwa ezibizwa ngamaSaanen nama Toggen-burg

Phumlani's Zulu news October 2010

Izinkumbi zabesifazane zithuthanele e-Mtubatuba rugby club ukuzogubha usuku labantubesifazane neligunjwa minyaka yonke eningizimu Afrika Uhulumeni wesifundazwe saKwazulu-Natali ubambisene nomaspala uMkhanyakude uhlele lendumezulu yomgubho nobuyinxenye yokuhlonipha izinqalabutho ezalwela abalungelo abantu besifazane ngonyaka ka 1956 e-Union building

Indlela Zokulawula

2014-09-12TOOLS OF CONTROL (Indlela Zokulawula) Lena ncwadi yami ihunyushwe ngolimi lwesiZulu Nganquma ukuyihumusha ngesiZulu ngenxa yokuthi udadewethu waya eNingizimu Afrika ngaphambi nje kokuba asishiye emhlabeni kodwa ke yena washonela ezweni laseNdiya emuva kokuba sekafunde ulwimi lesiZulu (Wbuye wafunda nangolimi lobu Ladakhi kwelaseNdiya) Lencwadi izobuye

UMbiko Wonyaka

Simile ekuqhubekeni nokulawula izinsizakusebenza ukuze siqhubeke nokunikezela ngezidingo ngokomsebenzi lesi sikhungo esihlonipheke kangaka emphakathini esijutshelwe wona Kubiza ukuhlanganyela nokusebenzisana kubo bonke ababambiqhaza abavela emiphakathini yamaciko uhulumeni osomabhizinis abazimele uMkhandlu abaphathi kanye nabasebenzi ababukeli